การจัดทำแผนพัฒนาตำบลและการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบลนาแขม/แผนชุมชน (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม โดยสำนักปลัด ลงพื้นที่ การจัดทำแผนพัฒนาตำบลและการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบลนาแขม/แผนชุมชน (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) ประจำปี 2564 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่หมู่บ้าน โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจ้ดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชน