การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ม29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ม29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม