กิจกรรมแสดงเจตจำนง สุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

นายสุทธิพร  ศรีอรรคจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ปฏิบ้ติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนง สุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพียงกัน