กิจกรรมให้ความรู้การลดใช้พลังงานในภาครัฐ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ Energy Mobile Unit ปีงบประมาณ 2564

ด้วยสำนักงานพลังงานจังหวัดเลย จัดกิจกรรมให้ความรู้การลดใช้พลังงานในภาครัฐ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ Energy Mobile Unit ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 28เมษายน2564 เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ อาคารลานก๊ฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม