งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาแขม และ อสม. ในตำบลนาแขม ออกพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมยุงลายโรคไข้เลือดออก ในตำบลนาแขม แบบปูพรมให้ทุกหลังคาเรือน