จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562  โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน ที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 300 ต้น