ด้วยคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID – ๑๙) จังหวัดเลย

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  (COVID – ๑๙)   จังหวัดเลย ระดับอำเภอเมืองเลย  ลงพื้นที่ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอทบทวนสิทธิ์  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม