ตอนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 บ้านนาแขม หมู่ที่ 1

วันที่  20  สิงหาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต. นาแขม ผู้นำชุมชน และอสม. ตอนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563  บ้านนาแขม  หมู่ที่  1