นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประจำปีงบประมาณ ?พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2565 ณ อาคารลานกีฬาเอกนประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  นายวุฒิพงศ์  พรหมภักดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดยในการประชุมมีประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย  ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  และเห็นชอบแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ที่มีการประชุมไปเมื่อวันที่  4  มีนาคม  2565