ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางถนนแอสผัสท์ติกคอนกรีตระหว่างหมู่บ้านสายนาแขม-วังยาว หมู่ที่ 7 – 2 ตำบลนาแขม จำนวน 4 ช่วง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางถนนแอสผัสท์ติกคอนกรีตระหว่างหมู่บ้านสายนาแขม-วังยาว  หมู่ที่ 7 – 2 ตำบลนาแขม จำนวน 4 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 18,368 ตร.ม