ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562