ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาเห็นชอบรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี๒๕๖๔

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาเห็นชอบรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม