พ่นยาฆ่าเชื้อโรค ให้แก่บ้านที่มีสมาชิกครัวเรือนติดเชื้อโควิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะติดเชื้อมาสู่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาแขมจำนวน  4  ครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมร่วมกับรพ.สต.นาแขม พ่นยาฆ่าเชื้อโรค ให้แก่บ้านที่มีสมาชิกครัวเรือนติดเชื้อโควิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะติดเชื้อมาสู่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาแขมจำนวน  4  ครัวเรือน