รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เคลื่อนที่ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในวันนี้ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อำเภอเมืองเลย โรงพยาบาลเลย สาธารณสุขจังหวัดเลย สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย รพ.สต.ทุกแห่งสภอ.เมืองเลย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เคลื่อนที่ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในวันนี้  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2564   ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1,เข็มที่2และเข็มที่3 ณ องค์การบริหารส่วนนาแขม ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาทุกท่านที่เสียสละเวลามาอำนวยความสะดวกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนรวมทั้งการฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียงในเขตตำบลนาแขม