รับมอบเกียรติบัตรกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพื่อเชิดชูเกียรติ ในด้านการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วนงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2565 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมได้คะแนน 97.3 อยู่ในระดับ AA

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมโดยนายวุฒิพงศ์ พรหมภักดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมเข้ารับมอบเกียรติบัตรกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพื่อเชิดชูเกียรติ ในด้านการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วนงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2565 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมได้คะแนน 97.3 อยู่ในระดับ AA