ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช พระบรมรูปทรงม้า ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสุทธิพร ศรีอรรคจันทร์ ปลัด อบต.นาแขม นางวิไลจิตร ศรีมาตรย์ ผอ.กองคลัง และนายเอกชน วงภูเวศ ผอ.กองช่าง นำข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช พระบรมรูปทรงม้า ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดเลย โดยได้มีหน่วยงานราชการต่างๆ ของจังหวัดเลย รวมทั้งพ่อค้า ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีดังกล่าว