วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 องค์การ บริหารส่วนตำบลนาแขมร่วมกันเก็บขยะถตามโครงการ BIGCLEANNING DAY ตามถนนสายหลัก เลย – เชียงคาน 2 ฝั่งทาง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
องค์การ บริหารส่วนตำบลนาแขมร่วมกันเก็บขยะถตามโครงการ Bigcleanning day ตามถนนสายหลัก เลย – เชียงคาน  2 ฝั่งทาง