วันที่ 9 กันยายน 2562 อบต.นาแขมจัดโครงการฝึกอบรมการใช้พลังงานลดภาวะโลกร้อนผ่อนภาระประชาชนตามโครงการพลังงานชุมชน ร่วมใจใช้เตาเผาขยะในชุมชน