สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแขมจัดกิจกรรม”การทำยาหม่องยาดมยาทาสมุนไพร” ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและยาวชนตำบลนาแขม ณ โรงเรียนบ้านนาแขม

วันที่ 9 กันยายน  2563  สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแขมจัดกิจกรรม”การทำยาหม่องยาดมยาทาสมุนไพร” ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและยาวชนตำบลนาแขม ณ โรงเรียนบ้านนาแขม ขอขอบคุณงบประมาณสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจ.เลย