สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแขมจัดกิจกรรม”การทำสบู่ แชมพูสมุนไพร” ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและยาวชนตำบลนาแขม ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

วันที่  11  กันยายน  2563 สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแขมจัดกิจกรรม”การทำสบู่ แชมพูสมุนไพร” ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและยาวชนตำบลนาแขม ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ขอขอบคุณงบประมาณสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจ.เลย