สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแขมร่วมกับอบต.นาแขมดำเนินโครงการจิตอาสาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน (บ-ว-ร บ้านวัดโรงเรียน) วันที่13 กันยายน 2562 สนับสนุนงบประมาณโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย