สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย(สปบท.)ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองเลยมอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนตำบลนาแขม จำนวน 1 ราย