สำนักงานคลังจังหวัดเลย มอบใบประกาศเกียรติบัตรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2562