สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย โดยนายดิษพล ?บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย ออกนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด เลย ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย โดยนายดิษพล  บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย ออกนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด เลย ประจำปีงบประมาณ  2564   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมได้รับการนิเทศงาน เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2563   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม มีคณะผู้บริหาร ประธานสภา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานข้าราชการเข้าร่วมนิเทศงานในครั้งนี้