สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ให้การนิเทศและให้คำปรึกษาตามมาตรการปัองกันการทุจริตเชิงรุก

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ให้การนิเทศและให้คำปรึกษาตามมาตรการปัองกันการทุจริตเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำความรู้ ข้อเสนอแนะ ความเห็น หรือมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตไปใช้แก้ไขปัญหาการทุจริตในท้องถิ่น รวมทั้งยกระดับผลการประเมิน ITA ให้แกหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเลย ตลอดจนติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น