สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย ตรวจสอบรายงานการเงินของอบต.นาแขม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2565