องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลตามโครงการกองทุนธนาคารขยะตำบลนาแขม เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน เยาวชน บริหารจัดการขยะ คัดแยกขยะ และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารขยะมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลตามโครงการกองทุนธนาคารขยะตำบลนาแขม เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน เยาวชน บริหารจัดการขยะ คัดแยกขยะ และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารขยะมูลฝอยในครัวเรือน  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   ณ ศาลากลางบ้าน แต่ละหมู่บ้าน  ทั้ง 9 หมู่บ้าน