องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมทำบันทึก (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย กับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมทำบันทึก (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณและกำลังพลปฏิบัติ ด้านต่าง ๆ ตบอดจนติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจ