องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยบริการสาธารณสุข เข้าร่วมการจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยบริการสาธารณสุข เข้าร่วมการจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่  หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยอำเภอเมืองเลยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันพระ 15 ค่ำ กิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองเลยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยมีกิจกรรมให้ความรู้การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และได้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการจัดกิจกรรม Social Distancing  ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆได้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี