องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมจัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ทำตามระบบ SEALED ROUTE เมื่อมีประชาชนเข้ามายังหน่วยงานอบต.นาแขม APPLICATION(ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะ)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมจัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ทำตามระบบ sealed route เมื่อมีประชาชนเข้ามายังหน่วยงานอบต.นาแขม Application(ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะ)ขอเรียนว่าอบต.นาแขมยังปฏิบัติหน้าที่ทุกวันในเวลาราชการไม่ได้ Work From Home(ไม่ได้ทำงานที่บ้าน)และไม่ได้ปฏิบัติงานนอกสถานที่อบต. เมื่อวันที่26เม.ย.-3พ.ค. อบต.นาแขมร่วมกับ5ทหารเสือ ได้แก่ ปลัดอบต.นาแขม,ผอ.รพ.สต.นาแขม,ตำรวจสายตรวจประจำตำบลนาแขม,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,อสม.ทุกหมู่บ้าน ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ณ ตลาดชุมชน/ตลาดเอกชน ทุกแห่งในเขตพื้นที่ตำบลนาแขม โดยขอความร่วมมือ ให้ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายอาหาร แผงลอย และลูกค้าที่เข้ามาภายในตลาด ได้เน้นย้ำให้ทุกคนป้องกันตนเองตามมาตรการD-M-H-T-T-A คือ Distancing (ห่างกัน2เมตร)Mask wearing(ใส่หน้ากาก) Hand washing (หมั่นล้างมือ)Temperature(วัดอุณหภูมิ) Testing (ตรวจหาเชื้อ)Application(ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะ)