องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง