องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม มอบป้ายซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลัง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม มอบป้ายซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลัง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย  ประจำปี   2564 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จตามงบประมาณที่ได้รับ และงบประมาณที่ได้รับอาจจะไม่มากและไม่น้อยเกินไป      โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  ของมนุษย์ และมีบางส่วนที่เจ้าของบ้านได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยตนเอง