เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ครั้งแรก  และเลือกประธานสภาฯ โดยมีนายชาญวิทย์  บัวหนอง ปลัดอำเภอ   (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองเลย และ นายเฉลียว  วงศ์สาวัตร  ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลยเข้าร่วม

วันที่ 6  มกราคม  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ครั้งแรก  และเลือกประธานสภาฯ โดยมีนายชาญวิทย์  บัวหนอง ปลัดอำเภอ   (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองเลย และ นายเฉลียว  วงศ์สาวัตร  ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลยเข้าร่วม