แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคคลภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ผู้แทนภาครัฐ ประชาคม เข้าร่วมประชุมหารือ และประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ตามกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางไว้โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคคลภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ผู้แทนภาครัฐ ประชาคม เข้าร่วมประชุมหารือ และประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ตามกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางไว้โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานาผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป