โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 7  วันอันตราย  ระหว่างวันที่  27  ธันวาคม  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 7  วันอันตราย  ระหว่างวันที่  27  ธันวาคม  2564  ถึงวันที่   2  มกราคม  2565  เพื่อป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่