โครงการรณรงค์ควบคุมปัองกันโรคไข้เลือดออก 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
อบต. นาแขม ได้ออกพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนฯ ร่วมกับ รพ. สต. นาแขม อสม. จิตอาสาทำความสะอาด รณรงค์พ่นหมอกควันหน่วยงานในพื้นที่ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รพ. สต. อบต. ป้อมตำรวจ กศน. และวัด ตามโครงการรณรงค์ควบคุมปัองกันโรคไข้เลือดออก 2562 สนับสนุนงบประมาณโดย. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาแขม