โครงการอบรมคุณธรรม ?จริยธรรมให้เด็กและเยาวชนในตำบลนาแขมเพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม และ?เพื่ออนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมให้เด็กและเยาวชนในตำบลนาแขมเพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม และ เพื่ออนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนา โดยนำเด็กนักเรียนในตำบลนาแขมเข้าร่วมอบรม โครงการในครั้งนี้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม