โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบลนาแขม/แผนชุมชน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดประชุม โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบลนาแขม/แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี