โครงการเสริมสร้างการออกกำลังกายทางน้ำ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ สุขภาพกายจิตใจดี ชีวีปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากการจมน้ำ”ประจำปี 2564

โครงการเสริมสร้างการออกกำลังกายทางน้ำ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ สุขภาพกายจิตใจดี ชีวีปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากการจมน้ำ”ประจำปี 2564 จัดทำโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภับอบต.นาแขม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาแขม