โครงการเสริมสร้างการออกกำลังกายทางน้ำ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ สุขภาพกายใจดี ชีวีปลอดภัย” ประจำปี 2562

26  พฤษภาคม  2562
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาแขม จัดทำโครงการเสริมสร้างการออกกำลังกายทางน้ำ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ สุขภาพกายใจดี ชีวีปลอดภัย” ประจำปี 2562 วันสุดท้ายของการอบรม ขอขอบคุณคณะครูนักเรียนในตำบลนาแขม ที่ทำให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอบคุณคณะวิทยากรครูฝึกที่ให้ความรู้แก่คณะครูนักเรียน