โครงการ Big Cleaning Day ตำบลนาแขมน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ร่วมมืออนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

วันที่11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  งานสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม จัดทำโครงการ Big Cleaning Day ตำบลนาแขมน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ร่วมมืออนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 เก็บขยะสองข้างทางถนนสายรองทางเข้าบ้านนาแขม