สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยพอด (ก่อสร้างฝาย มข.02527) อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน โดยรัฐบาลได้ดำเนินโครงการตามแนวคิด “รัฐพัฒนา ประชามีสุข” ดำเนินโครงการโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จากการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่ 18 เขตตรวจราชการ ให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้น ได้นำไปขยายผลประชาสัมพันธ์ผลงานต่อไป
 จากนั้น ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ ณ โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำน้ำห้วยพอด (ก่อสร้างฝาย มข.02527) บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน ขณะนี้การดำเนินการได้ก่อสร้างฝายเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยนายพงพันธ์ แสนใจวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านห้วยพอดและชาวบ้าน กล่าวว่า เดิมที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในลำน้ำห้วยพอดทำการเกษตรทั้งช่วงฤดูฝนและปลูกพืชฤดูแล้ง โดยได้สูบน้ำทำนาข้าว และปลูกข้าวโพด พืชผลทางการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง ถือว่าเป็นลำน้ำหล่อเลี้ยงประชาชนชาวบ้านห้วยพอดและหมู่บ้านที่อยู่ข้างลำน้ำ ตลอดมา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ไม่สามารถกักเก็บน้ำในฤดูฝนได้ และฤดูแล้งไม่มีน้ำเพียงในการทำการเกษตร
     ทั้งนี้ จากการที่รัฐบาลโดยสำนักนายกรับมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ ในการก่อสร้างฝาย มข.02527 จะช่วยชะลอน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ช่วยกักเก็บน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย และขอขอบคุณรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้จัดสรรงบประมาณในการแก้ปัญหาฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำน้ำห้วยพอด ในครั้งนี้ ด้วย