สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น


 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

 

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ถนนนาแขม - วังยาว ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองเลย มีเขตติดต่อกับอำเภอเชียงคาน โดยมีแม่น้ำเลยเป็น เส้นกั้น ห่างจากอำเภอและจังหวัด 25 กม. ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากจังหวัดเลยถึงองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมประมาณ 30 นาที
 
 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
 
          พื้นที่ทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและเป็นภูเขาบางส่วน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 68,750 ไร่ หรือประมาณ 110 ตารางกิโลเมตร มีลำห้วยที่สำคัญ 6 สายคือลำห้วยอีเลิง , ลำห้วยม่วง , ลำห้วยทราย, ลำห้วยยาง, ลำห้วยซ้งและ ลำห้วยทรายใหญ่ ไหล่ผ่านบ้านห้วยทรายคำ, บ้านห้วยทราย บ้านนาแขมและบ้านโป่งหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 แล้วไหลลงสู่แม่น้ำเลย ลักษณะพื้นที่ถือครองการเกษตร ตำบลนาแขมส่วนใหญ่จะถือครองในลักษณะจับจองที่ดินกินและทำการถากถางป่า เพื่อทำพื้นที่เกษตรกรรมเพราะพื้นที่ตำบลนาแขมอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ชาวบ้านเข้าจับจองทำกินส่วนเอกสารสิทธิในการทำกินอยู่ในแบบ สปก. ภบท.5 ภบท. 6 ส่วนที่เป็น นส.3 นั้นน้อยมาก การถือครองที่นาทั้งหมด 6,477 ไร่ พื้นที่ไร่ทั้งหมด 7,460 ไร่

 

แผนที่ตำบลนาแขม

 

1.2.1 อาณาเขตติดต่อ
          ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลธาตุ และตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีอาณาเขตเริ่มต้นจากบริเวณสันเขาภูนกกก บริเวณ พิกัด QV 798594 ไปทางทิศตะวันออกตามสันเขา ผ่านห้วยน้ำซ้ง บริเวณพิกัด QV 796610 ไปทางทิศตะวันออกถึงยอดภูรวกบริเวณ พิกัด QV 611831 ตรงไปตามสันเขาถึงยอดภูเหล็กบริเวณพิกัด QV 865611 ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งลางแม่น้ำเลย สิ้นสุดที่แม่น้ำเลย บริเวณ พิกัดQV 905573 รวมระยะทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 18 กิโลเมตร
 
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีอาณาเขตเริ่มต้นจากแม่น้ำเลย บริเวณพิกัด QV 905573 ไปทางทิศตะวันตกตามถนนปากหมาก – บ้านโป่ง บริเวณพิกัด QV 802528 มุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือลำห้วยม่วง ไปตามสันเขาถึงยอดภูหวดบริเวณพิกัด QV 785540 มุ่งไปทางทิศตะวันตกตามสันเขาสิ้นสุดที่ยอด ภูหวดบริเวณ พิกัด QV 758558 ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร
 
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหาดทรายขาว โดยมีอาณาเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด QV 833050 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามไหล่เขา สิ้นสุดที่ สันเขาภูนกกก บริเวณพิกัด QV 844339 รวมระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
 
ที่มา ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย 2540
 
 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
 
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
 
ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน ลักษณะอากาศร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส
 
ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุก ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 125 มม.
 
ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม จะมีอากาศหนาวและหมอกลงจัดในเวลากลางคืนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 12 องศาเซลเซียส
 
 
1.4 ลักษณะของดิน
 
          สภาพของดินจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เป็นดินร่วนปนทรายเม็ดใหญ่เป็นภูเขาสันนาวมีหินลูกรังปนเล็กน้อยไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและดินชุดหมวกเหล็กเหมาะแก่การปลูกพืชไร่มากมีความสมบูรณ์พอควร ความเป็นไปได้ในการปลูกข้าวโพด ถั่วเขียว
 
 
 

1.5 ด้านแหล่งน้ำและการชลประทาน

1.5.1  แหล่งน้ำธรรมชาติ

          -   ฝาย / ทำนบ /ผนังกั้นน้ำ                 39      แห่ง

          -   บ่อน้ำตื้น                                  60      แห่ง

          -   บ่อบาดาล                                    4     แห่ง

          -   ประปาหมู่บ้าน                            24     แห่ง

          -  สระส่วนบุคคล / สระสาธารณะ          210/1

-   ฝาย / ทำนบ /ผนังกั้นน้ำ 39 แห่ง
-   บ่อน้ำตื้น  60 แห่ง
-   บ่อบาดาล 4 แห่ง
-   ประปาหมู่บ้าน  24 แห่ง
-  สระส่วนบุคคล / สระสาธารณะ 210/1 แห่ง

 

 

1.5,2  แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ลำดับที่

 

ชื่อแม่น้ำ / คลอง

สถานที่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ไหลผ่าน (หมู่ที่)

สถานที่แหล่งน้ำสร้างขึ้น

(หมู่ที่)

แห่ง/สาย

หมายเหตุ

1

แม่น้ำเลย

4,5

-

1

 

2

ลำห้วยอีเลิง

1

-

1

 

3

ลำห้วยม่วง

6,3,

-

1

 

4

ลำห้วยทราย

3,6,9

-

1

 

5

ลำห้วยยาง

1,6,7

-

1

 

6

ลำห้วยซ้ง

2

-

1

 

7

ลำห้วยทรายใหญ่

1,3,4,5,6,7

-

1

 

8

ขุดลอกลำห้วย

-

1-9

9

 

9

ขุดลอกฝาย

-

1-9

9

 

          มีลำห้วยธรรมชาติที่สำคัญ 6 สาย  คือ ลำห้วยอีเลิง , ลำห้วยม่วง ,ลำห้วยยาง,ลำห้วยทรายน้อย,ลำห้วยน้ำซ้งและลำห้วยทรายใหญ่และมีแหล่งน้ำอื่นๆ เช่น ฝาย,สระ, หนอง,บึงฯลฯ  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในการเกษตรสามารถสร้างขึ้นเช่นฝายกั้นน้ำ ขุดลอกลำห้วย กระจายอยู่ทั่วไปซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์และแก้ไขภาวะการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งได้ 

 

 

26/10/2016

3469

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook