วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม (Vision)

“สิ่งแวดล้อมดี มีเศรษฐกิจยั่งยืน ฟื้นฟูวัฒนธรรม หัตถกรรมนำชีวิต ผลผลิตเพิ่มคุณค่า ชาวประชาสุขใจ”

พันธกิจ

        1.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ

        2.  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง

        3.  แก้ไขปัญหาความยากจน

        4.  มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

        5.  ส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาชีพ

        6.  ส่งเสริมการศึกษา และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม

        7.  การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

        8.  ส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการท้องถิ่น

        9.  ส่งเสริมการบริหารจัดการ การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

        10. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        11. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้องค์การบริหารส่วนตำบล

        12. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

        13. การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

        14. การบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

        15. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

        1.  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวดเร็ว

        2.  ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง

        3.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

        4.  ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

        5.  ประชาชนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

        6.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        7.  ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

        8.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการท้องถิ่น

        9.  การบริหารงานโปร่งใส

        10. ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

        11. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

        12. บุคลากรของท้องถิ่นได้รับการศึกษาอบรมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อพร้อมในการให้บริการ

        13. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ดี

        14. ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว

        15. ประชาชนมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

นโยบายการพัฒนาในแต่ละด้าน

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

        1.  ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนเขตพื้นที่ทั้งหมดในตำบล

        2.  ก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง

        3.  ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ครอบคลุม

        4.  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้ใช้ประโยชน์ได้ดี

2. นโยบายด้านการศึกษา

        1.  ส่งเสริมจัดการศึกษา และการให้บริการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

        2.  พัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี

        3.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความชำนาญใรการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

        1.  ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนอาชีพหลักและพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน

        2.  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบล

        3.  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชน

        4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

4.  นโยบายด้านสาธารณะสุข

        1.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น

        2.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานศูนย์แพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ พร้อมรถกู้ภัย ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสด้วยเบี้ยยังชีพให้ทั่วถึง

        3.  ส่งเสริมพัฒนากลุ่ม อสม. ให้มีศักยภาพในด้านการสาธารณสุข

5.  นโยบายด้านพัฒนาสังคม

        1.  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพึ่งตนเองได้

        2.  ใช้กลไกลเครือข่ายผู้สูงอายุ ครอบครัวชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ

        3.  ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกษียณอายุ และมีคุณภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

        4.  บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล โดยยึดหลักการสีส่วนร่วมของชุมชน

6.  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

        1.  ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

        2.  ส่งเสริมพัฒนาธนาคารขยะในชุมชน พัฒนาระบบการจัดการเก็บขยะ

7.  ด้านความสงบสุขและความเรียบร้อย

        1.  สอดส่องร่วมด้วยช่วยกันเรื่องการป้องกันยาเสพติด สร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดที่ระบาดในชุมชน

        2.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพทั้ง อ.ปพร. ตำรวจบ้าน และ อสม. ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

8.  นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม

        1.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

 

คำขวัญตำบลนาแขม

นาแขมแผ่นดินธรรม                 หัตถกรรมหินแกรนิต

กลุ่มทอผ้าไหมหมี่ขิด                 กลุ่มมาลัยดอกไม้สดชื่นจิต

มีกลุ่มผลิตดอกไม้จันทรน์           พืชพันธุ์สุกสวย

ร่ำรวยยางพารา                 เชิญสักการะบูชาแม่ตะเคียนทองพันปี

 

26/10/2016

1618

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook