ประวัติ


ประวัติความเป็นมา

          ตำบลนาแขมเดิมแยกออกมาจากตำบลกกดู่ จากคำบอกเล่า ในอดีตเป็นป่าแขมและมีหนองน้ำ  ซึ่งเป็นที่ทำเลที่เหมาะในการทำนา จึงมีผู้อพยพมาทำมาหากินอยู่ในบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านเรียกว่าต้นแขมและนิยมนำเอาดอกแขมที่แก่จัดมาผึ่งแดดแล้วทำเป็นไม้กวาด  มีปูชนียสถาน  คือแท่นพระ  ซึ่งเป็นซากปลักหักพังของเจดีย์หรือโบสถ์เก่าแก่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน  บริเวณแห่งนี้มีคนพบของโบราณ  เช่น  กล้องยาสูบ  สมัยเก่าที่ทำด้วยดินเผา  ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า กอกดิน  พบเงินสมัยเก่าและพบพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดเลย ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลนาแขม  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2539  ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ  วันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นเล็ก  มีที่ทำการอยู่บ้านโป่งเจริญ  เลขที่  287   หมู่ที่  8   ตำบลนาแขม  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000 (เดิมอยู่หมู่ที่ 4 แต่มีการแยกหมู่บ้านขึ้น)

          ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  (อบต.นาแขม) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  2551  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 7 ถนนนาแขม-วังยาว ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  42100  

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายก  อบต.นาแขม
1. นายดำรงศักดิ์  อุ่นแก้ว ประธานบริหารฯ ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2540-2542
2. นายจันที อินปัญญา ประธานบริหารฯ ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2542-2544
3. นายจันทวี  ธนะสูตร นายก อบต. ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2544-2548
4. นายสมหมาย แก้วบุดดี นายก อบต. ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2548-2552
5. นายสุริยนต์ แสงชมภู นายก อบต. ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2552-2555
6. นายธนชิต สุพรหมอินทร์ นายก อบต. ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2555-ปัจจุบัน
           

------------------------------------------------------

 

26/10/2016

1939

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook