สภาพสังคม


สภาพทางสังคม

การศึกษา

อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 4 แห่ง

- โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง

- โรงเรียนประถมศึกษา/ขยายโอกาส 2 แห่ง

ครู / อาจารย์ 39 คน

ห้องเรียน 38 ห้อง

นักเรียน (อ.1-ป.6) 345 คน

มัธยมศึกษาตอนต้น 72 คน

ห้องสมุดประจำตำบล 5 แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 3 แห่ง

 

ด้านสาธารณสุข

 

หน่วยงานด้านสาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขม จำนวน 1 แห่ง

จนท.สาธารณสุข จำนวน 6 คน

- คลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ของจำนวนหลังคาเรือน

- โรคระบาดที่สำคัญ

- โรคไข้เลือดออก ช่วงระยะเวลาที่ระบาดเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม

- โรคเลปโตสไปโรซีส ช่วงระยะเวลาที่ระบาดเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม

- โรคพิษสุนัขบ้า ช่วงระยะเวลาที่ระบาดเดือน เมษายน - พฤษภาค

 

อัตราการป่วยโรคต่าง ๆ ของตำบลนาแขม

1.โรคเลปโตสไปโรซีส ปี 2561 อัตราป่วย - ต่อแสนประชากร จำนวนป่วย 0 คน

2.อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2561 จำนวน 3 คน อัตราป่วย - ต่อแสนประชากร จำนวนป่วย - คน

3. ผู้ป่วยและติดเชื้อเอดส์ จำนวน 1 คน

 

การเกิดโรคเลปโตสไปโรซีส อำเภอเมืองเลย (แผน 9 ไม่เกิน 40 ต่อแสนประชาชน)

 

ปี 2557 อัตราป่วย 13.78 ต่อแสนประชาชน จำนวน 1 ราย

ปี 2558 อัตราป่วย 13.78 ต่อแสนประชาชน จำนวน 1 ราย

ปี 2559 อัตราป่วย - ต่อแสนประชาชน จำนวน - ราย

 

รายงานโรคต้องเฝ้าระวังปี 2559 ตำบลนาแขม

อุจจาระร่วง จำนวน 11 ราย

โรคตาแดง จำนวน - ราย

ปอดบวม จำนวน - ราย

อีสุก/อีใส จำนวน - ราย

บิด จำนวน - ราย

ไข้หวัดใหญ่ จำนวน -

 

26/10/2016

1305

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook