ประชากร


ประชากร

ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร์

รวม 6,881 คน แยกเป็น

ชาย 3,462 คน

หญิง 3,428 คน

จำนวนครัวเรือน 2,180 ครัวเรือน

ความหนาแน่นประชากรต่อพื้นที่ 63 คน/ตร.กม.

ความหนาแน่นของบ้านต่อพื้นที่ 20 หลังคาเรือน / ตร.กม.

* ความหนาแน่นปชก. = จำนวนคน / พื้นที่ตร.กม.

* ความหนาแน่นของบ้านต่อพื้นที่.=จำนวนครัวเรือน/พื้นที่ตร.กม. (ตำบลนาแขมมีพื้นที่110 ตร.กม.)

 

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรทั้งหมดตำบล สามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้

หมู่ที่

บ้าน

ชาย (คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ครัวเรือน

หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

บ้านนาแขม

บ้านวังยาว

บ้านห้วยทราย

บ้านโป่ง

บ้านโป่ง

บ้านห้วยทรายคำ

บ้านนาแขม

บ้านโป่งเจริญ

บ้านห้วยทรายทอง

307

302

210

239

175

222

324

242

171

458

492

347

358

235

399

474

379

315

438

504

349

364

250

374

481

380

313

896

996

696

722

485

773

955

759

628

 

 

รวม

2,192

3,457

3,453

6,910

<
 

ข้อมูล * ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จ. เลย ณ 13 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จ. เลย ปี 2561

จำนวนประชากรแยกเป็นช่วงอายุ

-->

26/10/2016

1716

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook