ระบบบริการพื้นฐาน


ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมตำบลนาแขม มีเส้นทางหลัก ดังนี้

- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2012 สายอำเภอเมืองเลย - เชียงคาน ซึ่งเป็นทางลาดยางแอสฟัสท์ ระยะทาง ประมาณ 25 กิโลเมตร ผ่านบ้านนาแขม หมู่ที่ 1,7 บ้านโป่ง หมู่ที่ 4,5 ประมาณ 2 กิโลเมตร

- ทางมาตรฐานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ซึ่งเป็นทางลาดยางจากตำบลกกดู่ ผ่านบ้านห้วยทรายคำ บ้านห้วยทรายและบ้านวังยาว ระยะทางที่ผ่านหมู่บ้าน ประมาณ 7 กม.

- ถนนลาดยางโยธาธิการจังหวัด เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน มี 3 เส้นทาง ได้แก่

- สายบ้านนาแขม - บ้านวังยาว ระยะทาง 6 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสาย

- สายบ้านโป่ง บ้านนาแขม ระยะทาง 3 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสาย

- สายบ้านโป่ง - บ้านสาระเพ ระยะทาง 6 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสาย

- สะพานคอนกรีต 8 แห่ง ( หมู่บ้านละ 1 แห่ง )

เส้นทางอื่นๆได้แก่เส้นทางที่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลและเส้นทางที่ไม่อยู่ในความควบคุมของกรมทางหลวงและรพช.เป็นถนนลูกรังนอกนั้นเป็นเส้นทางการเกษตรการคมนาคมในฤดูฝนนั้น เส้นทางที่เป็นลูกรังเมื่อฝนตกหนักจะไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากผิวถนนลื่นมากน้ำฝนไหลเซาะทางทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ

สรุปข้อมูลการคมนาคมภายในตำบลสรุปประเภทถนนได้ดังนี้ คือ

สรุปข้อมูลการคมนาคมภายในตำบลสรุปประเภทถนนได้ดังนี้ คือ

 

สรุปข้อมูล

 

 

หมู่ที่

อำเภอเมืองเลย/จังหวัดเลย

ถนนคสล.

ถนนแอสฟัสท์

ถนนการเกษตร

รวมตำบลนาแขม

สาย

ระยะทาง

(กม.)

สาย

ระยะทาง

(กม.)

สาย

ระยะทาง

(กม.)

1

บ้านนาแขม

8

7.44

1

185

7

19.25

2

บ้านวังยาว

8

1.01

1

80

5

13

3

บ้านห้วยทราย

10

2.14

2

328

7

22

4

บ้านโป่ง

8

2

-

-

6

13.25

5

บ้านโป่ง

4

7.15

1

200

26/10/2016

886

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook