ระบบเศรษฐกิจ


 

ระบบเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/ รายได้ประชากร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลัก อาชีพรองได้แก่ ค้าขาย รับราชการ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน

 

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ จำแนกตามอาชีพ

จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล (จปฐ.2) ปี 2559

 

อาชีพ

จำนวนเพศชาย (คน)

จำนวนเพศหญิง (คน)

จำวนวนรวม (คน)

เกษตรกรรม - ทำนา

เกษตรกรรม - ทำไร่

เกษตรกรรม -ทำสวน

เกษตรกรรม -ประมง

เกษตรกรรม -

110

1,402

10

-

1

71

6

93

1,275

15

-

3

76

7

203

2,677

25

-

4

147

13

ปศุสัตว์

รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริษัท

รับจ้างทั่วไป

ค้าขาย

ธุรกิจส่วนตัว

อาชีพอื่น

กำลังศึกษา

ไม่มีอาชีพ

17

334

69

18

92

469

212

21

252

88

17

108

502

214

 

38

586

157

35

200

971

426

รวมทั้งหมด

2,811

2,671

5,482

หมายเหตุ * จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้ อาจไม่เท่าจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้

ด้านการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่

1. ข้าว 2. มันสำปะหลัง 3. ข้าวโพ 4. ถั่วเหลือง 5. ยางพารา

 

สรุปข้อมูลด้านการเกษตร ตำบลนาแขมรายงานสรุปยอดผู้ปลูกข้าวเหนียว

 

หมู่ที่

อำเภอเมืองเลย/จังหวัดเลย

ครัวเรือน

พื้นที่เพาะปลูก(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว(ไร่)

รวมตำบลนาแขม

1,023

16,723.66

16,723.66

1

บ้านนาแขม

143

2,163.90

 

 

26/10/2016

749

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook