ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม


 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสน

วัด / สำนักสงฆ์ 9 แห่ง

มัสยิด - แห่ง

โบสถ์ - แห่ง

 

โบราณสถาน / โบราณวัตถุที่สำคัญ

1.วัดทรายมูล บ้านโป่ง หมู่ที่ 5

2.วัดจอมแจ้ง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3

3.วัดอรัญญาวาส บ้านนาแขม หมู่ที่ 1

4.เมืองจำปา หมู่ที่ 8

5.ภูถ้ำพระ หมู่ที่ 6

6.แท่นพระบ้านนาแขม หมู่ที่ 7

7.วัดบ้านโป่งพัฒนาวราราม หมู่ที่ 8

 

ประเพณีและงานประจำปี

1. บุญข้าวจี่เดือน 3

2. บุญประทายข้าวเปลือง และ บุญผเหวตสันดรเดือน 4

3. ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

4. บุญเข้าพรรษา เดือน 8

5. บุญกฐินออกพรรษาเดือน 11

26/10/2016

859

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook